Programma

Socialistisch beleid:

 • Oprichting van de “Communes” (wijkraden met eigen budget en bevoegdheden)
 • Burgerparticipatie bij de beslissingen van de gemeente.
 • Sociaal Beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van sociale achterstand, armoede, uitsluiting, isolement en discriminatie/racisme.
 • Oprichting van de “wijkmoeders/vaders” Gericht op het bevorderen van het kinderwelzijn en leefbaarheid in de wijken.
 • Beleid gericht op de integratie van alle bevolkingsgroepen in alle aspecten van het sociaal leven, met behoud van eigen identiteit en cultuur.
 • Gemeentelijke diensten en in het bijzonder de Sociale Dienst op humanistische wijze laten werken en de mens niet als een nummer behandelen.
 • Stimuleren de burgerparticipatie van nieuwkomers immigranten maar ook asielzoekers en vluchtelingen.
 • Invoeren van de Wijkmaatschappelijk Werker in samenwerking met de Communes (Wijkteams).
 • De gemeente werkt aan de invoering van de nieuwe WMO, rekening houdend met de optimale uitvoering van huishoudelijk ondersteuning en persoonsgebondenbudget.
 • De gemeente voert uit een actief beleid over inkomenssteun via de bijzondere bijstand.
 • Invoering van de Sociale Boerderijen en Fabrieken in beheer van de gemeente.
 • Invoeren van de “Basiswinkels” met gesubsidieerd voedsel uit een basispakket bestemd voor inwoners met een klein budget.
 • Ondersteuning van de Buurthuizen, kringloop en Resto van Harte Alkmaar.
 • Behoud en zonodig uitbreiding van gratis fietsenstalling om het gebruik van de fiets te stimuleren.
 • Sport doen zoveel mogelijk in de gemeente te stimuleren.
 • Bevordering van de samenwerking met Curaçao, Aruba, Bonaire, maar ook met Suriname, Turkije, Marokko, en Indonesië.
 • Internationale samenwerking bevorderen met steden uit socialistische landen als Cuba, Venezuela, China, Iran.

Algemeen

 • Aandacht voor het toenemend vliegtuig verkeer boven Alkmaar en hoe dit te voorkomen.
 • Prostitutie verplaatsen naar de rand van de stad als de veiligheid van bezoekers en prostituees waarborg kan worden.
 • Geen tweerichtingsverkeer Wagenweg/Bierkade om veiligheid van fietsers te waarborgen.

Bestuur

 • Geen privatisering/afstoten van gemeentelijke diensten.
 • Democratisering van bestuur door een gekozen burgemeester.
 • Het invoeren van het referendum bij beslissingen van groot maatschappelijk impact.
 • Samenwerking bevorderen van gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek.

Communicatie

 • Bevordering van de vrijheid voor meningsuiting in de gemeente Alkmaar.
 • Bestrijding van de “achterkamertjes politiek” binnen de politiek en bestuur van de gemeente Alkmaar.
 • Bevordering van de communicatie en voorlichting vanuit de bestaande communes.
 • De kern van het voorlichtingsbeleid moet het sociaal beleid van de gemeente zijn.
 • Bevordering van de voorlichting omtrent de gemeenteraad en betrokkenheid van de burger in de politiek.
 • De bewustwording en betrokkenheid van de burger in de politiek bevorderen.

Dierenwelzijn

 • Het dierenwelzijn vanuit de communes te bevorderen.

Economie

 • Middenstand en toerisme centraal plaatsen in de economie van de stad.
 • Geen casino’s in de stad.
 • Actieve opstelling van de gemeente om leegstand van de winkelpanden te voorkomen.
 • Onderzoek naar de gevolgen van kopen via het internet voor de winkeliers van de stad, en hoe kunnen de winkelier hier worden ondersteund.
 • Een gemeentelijke inkoopbeleid waarvan de lokale economie zoveel mogelijk van profiteer.

Financiën en werkgelegenheid

 • De gemeentelijke financiën ondergeschikt maken aan het Sociaal Beleid.
 • De gemeentelijke begroting wordt een sociaal instrument door het welzijn van de burger prioriteit te geven, waaronder ook budget voor de communes.
 • Opnemen van werkgelegenheidsprojecten in de gemeentebegroting.
 • De gemeente bevorder het stage lopen van binnen zijn afdelingen en die van trainees (afgestudeerden).
 • Gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden en een actief kwijtscheldingsbeleid voor lage inkomens.
 • Innen van toeristenbelasting.
 • Accijnstoren aan de Bierkade opnieuw gaan gebruiken voor het innen van belasting voor schepen en motorboten.

Jongeren

 • Jongeren beleid uitstippelen in overleg, samenwerking en participatie van alle jongeren van de gemeente al vanuit de communes.

Kleine kernen beleid

 • Behoud van voorzieningen in alle kleine kernen vooral in Graft de Rijp en de Schermer.
 • Op beperkte schaal nieuwbouw toestaan.

Kunst en Cultuur

 • Kunst en Cultuur tot bloei te laten komen door buurt en wijkparticipatie vanuit de Communes.
 • Kunst en Cultuur stimuleren op minder individualistisch uitgangspunten en meer uit een sociaal maatschappelijk uitgangspunt stimuleren.
 • Stimuleren van dans en cultuur van bewoners met culturele wortels uit andere landen.
 • Bevordering van de Nederlandse culturele uitingen.

Milieu en Groenbeleid

 • Leefbaarheid en groenbeleid door burgerparticipatie vanuit de Communes.
 • Bescherming van het milieu wordt een van de speerpunten van het gemeentelijk beleid naast het Sociaal beleid.
 • Bewustwording van de Alkmaarse burger voor de bescherming van het milieu.
 • Betrokkenheid van de Alkmaarse burgers met milieu en groen expertise bij de totstandkoming van het gemeentelijke groen en milieu beleid.

Ouderenbeleid

 • Beleid uitstippelen in samenwerking met de ouderenpartij en ouderen organisaties.
 • Uitbreiding van voorzieningen voor ouderen, zoals service-taxi.
 • Steun voor de bestaande verzorgingstehuizen en zonodig uitbreiding daarvan.

Veiligheid

 • Veiligheid en preventie loopt via de Communes in samenwerking met gemeente.
 • Per Commune een wijkagent.
 • Veiligheid door de hele stad bevorderen door meer samenwerking tussen politie en stadstoezichthouders.
 • Cameratoezicht uitbreiden.

Woonbeleid

 • Nadruk leggen op de bouw van betaalbare sociale woningen die helemaal gemeubileerd worden afgeleverd.
 • Bij huur en bouw van woningen een strakke samenwerking met de Woningbouwverenigingen.
 • Gemeente stimuleert de ombouw van leegstaande kantoor of winkelruimte tot sociale woningen.
 • Belasting voor eigenaren koopwoningen onder de loep nemen.